EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
1. stopnja
  Visokošolski strokovni programi
     Operativno gradbeništvo
     Tehnično upravljanje nepremičnin
  Univerzitetni študijski programi
     Gradbeništvo
     Geodezija in geoinformatika
     Stavbarstvo
     Vodarstvo in komunalno inženirstvo
2. stopnja
  Magistrski študijski programi
     Geodezija in informatika
     Gradbeništvo
     Okoljsko gradbeništvo
     Stavbarstvo
     Prostorsko načrtovanje
     Geofizika
3. stopnja
  Doktorski študijski programi
     Grajeno okolje
     Varstvo okolja
DIPLOMSKE NALOGE
Naslov Avtor Mentor Leto
zagovora
Status
Povečanje zaznavnosti in preglednosti križišč Lipar razpisana
Projekt ceste po izboru Lipar razpisana
Projekt križišča po izboru Lipar razpisana
Analiza območij vključevanj na AC in HC Maher razpisana
Avtomatsko zaznavanje izrednih dogodkov Maher razpisana
Po dogovoru s področja Prometne ekologije , inteligentnih transportnih sistemov in Teorije prometnega toka. Lahko so aplikativne ali pa razvojne Maher razpisana
Vpliva vremena na pretočnost Maher razpisana
Interoperabilnost železniškega sistema Zgonc razpisana
Izračun pragov in napetosti v tirni gredi Zgonc razpisana
Projektiranje nove trase s pomočjo programa Ferrovia Zgonc razpisana
Remonti – organizacija in izvedba del s in brez sanacije spodnjega ustroja Zgonc razpisana
Uvedba dvotirne proge Ljubljana-Kamnik Zgonc razpisana
Ažuriranje makroskopskega modela Ljubljane Žura razpisana
Definiranje geolokacije za potrebe komuniciranja s voznikom Žura razpisana
Določevanje izvorno-ciljnih matrik iz podatkov mobilnih operaterjev Žura razpisana
Ekonomska in finančna analiza učinkovitosti projektov prometne infrastrukture Žura razpisana
Javni prevoz na zahtevo Žura razpisana
Multikriterialno vrednotenje variant cest z AHP metodo Žura razpisana
Razvoj P & R ob železnicah Žura razpisana
Tranzitni cestni tovorni promet čez Slovenijo Žura razpisana
Načrtovanje cestnih naprav in opreme Aleš Pantar doc. dr. Alojzij Juvanc v delu
Analiza obnašanja tira na betonskih in lesenih pragih v ostrih krivinah Zgonc v delu
Hitra proga Divača - Ljubljana Zgonc v delu
Preusmeritev tovornega prometa s cest na železnice Zgonc v delu
Signalno varnostne in druge naprave v zgornjem ustroju proge Zgonc v delu
Tir na čvrsti podlagi Zgonc v delu
Metodologija raziskovanja in načrtovanja ukrepov za izboljšanje prometne varnosti David Lavrič asist.dr. Niko Čertanc 2000 končana
Cesta med Idrijo in Vrhniko - idejna študija Animarija Ćosić doc. dr. Alojzij Juvanc 2006 končana
Premične varnostne ograje Rok Čokl doc. dr. Alojzij Juvanc 2007 končana
Retrorefleksivnost horizontalne signalizacije in talnih označb Matevž Furlan doc. dr. Alojzij Juvanc 2007 končana
Vpliv odsevnosti prometnih znakov na prometno varnost Aljaž Hude doc. dr. Alojzij Juvanc 2007 končana
Analiza dilem in odločitev pri projektiranju Obalne hitre ceste Andrej Jan doc.dr. Alojzij Juvanc 2000 končana
Analiza uporabe in primerjave parametrov pri presoji vplivov na okolje za ceste Mihael Dirnbek doc.dr. Alojzij Juvanc 2004 končana
Dodatna primerjalna študija variant poteka glavne ceste M-3 MAribor - Hajdina (Ptuj) - Ormož na odseku Hajdina (Ptuj) - Ormož Mojca Sok doc.dr. Alojzij Juvanc 1997 končana
Dodatne analize za izdelavo prioritet v investicijskem programu Glavne ceste M - 10.10 Robič - Kalce Borut Granić doc.dr. Alojzij Juvanc 1999 končana
Idejna rešitev obvoznice Vinica na regionalni cesti R-335 s posebnim povdarkom na sonaravno vmeščanje te ceste v občutljiv kraški prostor Špela Bele Zatežić doc.dr. Alojzij Juvanc 1996 končana
Idejna študija ureditve glavne ceste M-4 Novo mesto - Metlika na odseku od Pogancev do Metlike Matjana Urek doc.dr. Alojzij Juvanc 1997 končana
Izdelava idejne študije za možno avtocestno povezavo med Italijo in Hrvatsko na smeri med Divačo in Jelšanami z upoštevanjem prometnih potreb Ilirskobistriškega prostora (Brkinov) Tomaž Pogačnik doc.dr. Alojzij Juvanc 1997 končana
Načrtovanje sistemov odvodnjavanja površinskih voda v cest Jurij Pregelj doc.dr. Alojzij Juvanc 2004 končana
Perspektivne možnosti vzpostavitve neposredne cestne povezave med Ljubljano in Sarajevom na območju Republike Slovenije Matej Božič doc.dr. Alojzij Juvanc 1999 končana
Presoja nekaterih kriterijev pri izbiranju najustreznejše variante v projektih za ceste Barbara Perme doc.dr. Alojzij Juvanc 1996 končana
Profili vozne hitrosti in prometna varnost David Perme doc.dr. Alojzij Juvanc 2004 končana
Psihofizični vpliv ceste in obcestne krajine na voznika in sopotnika Jana Virc doc.dr. Alojzij Juvanc 2001 končana
Vocnoizmenični odzivi in nastanek polja zastajajoče vode na območju vijačenja Miha Podgoršek doc.dr. Alojzij Juvanc 1999 končana
Izbor optimalne skupine strojev za zemeljska dela Matjaž Jerala doc.dr. Dušan Zupančič 1996 končana
Model procesa izdelave projekta pripravljalnih del Andrej Lampe doc.dr. Dušan Zupančič 2001 končana
Modeliranje poslovnih procesov Andrej Lavrič doc.dr. Dušan Zupančič 2000 končana
Planiranje in kontrola stroškov pri projektnem vodenju Petra Golob doc.dr. Dušan Zupančič 2002 končana
Tehnika linearnega planiranja časa in primerjava z mrežnim planiranjem Mateja Vidmar doc.dr. Dušan Zupančič 2002 končana
Algoritem replikacije podatkovnih baz z aplikacijo na banki cestnih podatkov Marko Ferjan doc.dr. Marijan Žura 1998 končana
Analiza kapacitete in nivoja uslug cestne mreže po metodologiji HCM 94 z uporabo podatkovnih baz BCP in PROMET Jure Bergoč doc.dr. Marijan Žura 1998 končana
Metode planiranja resursov v okviru tehnike mrežnega planiranja Luka Brenk doc.dr. Marijan Žura 2003 končana
Metode za izračun generacije potovanj Barbara Mušič doc.dr. Marijan Žura 2003 končana
Modeliranje cestnih sistemov Uroš Pust doc.dr. Marijan Žura 2001 končana
Napovedovanje prometnih obremenitev v urbanih območjih Helena Rotar doc.dr. Marijan Žura 2004 končana
Podatkovni model za nacionalni transportni informacijski sistem Janko Kaš doc.dr. Marijan Žura 1999 končana
Preveritev primernosti programa HDM-IV za optimizacijo gospodarjenja z vozišči v Sloveniji Darko Kokot doc.dr. Marijan Žura 2000 končana
Primerjava modelov za fazo obremenjevanja cestnega omrežja Gregor Pretnar doc.dr. Marijan Žura 2004 končana
Primerjava programov za prometno planiranje Robert Rijavec doc.dr. Marijan Žura 1996 končana
Primerjava slovenske in evropske zakonodaje hrupa na področju hrupa zaradi cestnega prometa Nina Vidmar doc.dr. Marijan Žura 2004 končana
Sistem vodenja gradbenih projektov z aplikacijo na projektu izgradnje AC v R Sloveniji Igor Okorn doc.dr. Marijan Žura 1997 končana
Sistem za vzrževanje, pregledovanje in analiziranje podatkovne baze banke cestnih podatkov Matej Bratina doc.dr. Marijan Žura 1996 končana
Specifikacija funkcij in način izvedbe modula PIS - Projektant Iztok Levart doc.dr. Marijan Žura 2001 končana
Tehnike avtomatskega generiranja izvozno-ciljnih matrik iz podatkov o štetju prometa Jurij Gregorič doc.dr. Marijan Žura 1999 končana
Uporaba metod študija dela za določitev proizvodnih normativov v gradbeništvu Martina Jakovac doc.dr. Marijan Žura 2003 končana
Vzpostavitev banke cestnih podatkov za občinske javne ceste Jure Kostanjšek doc.dr. Marijan Žura 1998 končana
Zasnova uporabniškega vmesnika modula "Naročnik" projektnega informacijskega sistema Marko Gardašević doc.dr. Marijan Žura 2003 končana
"Carsharing" nova oblika upravljanja mobilnosti Lovrenc Krapež doc.dr. Tomaž Maher 2000 končana
Avtomatske parkirne hiše Aleš Klobasa doc.dr. Tomaž Maher 2004 končana
Časovni parametri v semaforiziranem križišču Žiga Babšek doc.dr. Tomaž Maher 2005 končana
Dinamična koordinacija križišč Uršula Sušnik doc.dr. Tomaž Maher 2002 končana
Določanje učinkovitosti protihrupnih ograj Karmen Čibej doc.dr. Tomaž Maher 1999 končana
EKO prehodi - živalim prijaznejše ceste Tomaž Gorenc doc.dr. Tomaž Maher 2005 končana
Izdelava modela za projektiranje in vrednotenje malih in srednje velikih krožnih križišč Matjaž Brezavšček doc.dr. Tomaž Maher 1997 končana
Izdelava računalniškega modelaza izračun hrupne obremenitve okolja zaradi cestnega prometa Danijel Klobučar doc.dr. Tomaž Maher 2000 končana
Kalibriranje računskih modelov za računanje prepustnosti krožnih križiščš v Sloveniji Igor Mrzlikar doc.dr. Tomaž Maher 1999 končana
Kapaciteta prometnih površin za neovirane prometne tokove Tanja Pucer doc.dr. Tomaž Maher 2002 končana
Kontrola dostopa v mestna središča Uršula Longar doc.dr. Tomaž Maher 2005 končana
Metodologija določevanja parkirnih normativov za posebne generatorje prometa Samo Pleterski doc.dr. Tomaž Maher 2005 končana
Metodologija za analizo učinkovitosti krožnih križišč s stališča prometne prepustnosti Marko Jelenc doc.dr. Tomaž Maher 2004 končana
Mirujoči kolesarski promet Goran Jovanović doc.dr. Tomaž Maher 1999 končana
Načrtovanje samostojnih izvennivojskih prehodov za pešce in kolesarje Andrej Drenik doc.dr. Tomaž Maher 2002 končana
Primerjava dveh simulacijskih modelov v pogojih neoviranih in delno oviranih prometnih tokov Rok Marsetič doc.dr. Tomaž Maher 2004 končana
Primerjava uspešnosti različnih tipov križišč glede na kriterij čakalnih časov vozil Simona Mrgole doc.dr. Tomaž Maher 2004 končana
Programska orodja za simulacijo prometnih tokov VISSIM in CORSIM v slovenskih razmerah Jure Dolenc doc.dr. Tomaž Maher 2004 končana
Prometno odvisno krmiljenje več semaforiziranih križišč Simon Vidmar doc.dr. Tomaž Maher 2004 končana
Sistemi umirjanja prometa na vozišču in cestni mreži Alja Kralj doc.dr. Tomaž Maher 2005 končana
Sodobne rešitve protihrupnih zaščit Gregor Lipar doc.dr. Tomaž Maher 2004 končana
Strateška presoja prioritet izgradnje državne kolesarske mreže Ivan Rus doc.dr. Tomaž Maher 2000 končana
Uporaba mikroskopskih stohastičnih simulacijskih modelov pri načrtovanju prometne politike v urbanih območjih Bernarda Lazar doc.dr. Tomaž Maher 1998 končana
Uporaba modelov za izračun optimalnih krmilnih programov na mestni cestni mreži Boštjan Ramovš doc.dr. Tomaž Maher 2000 končana
Uporaba modelov za simulacijo prometa na avtocestah in hitrih mestnih cestah kot pomoč pri projektiranju Elvis Vižintin doc.dr. Tomaž Maher 2000 končana
Uporaba simulacijskih metod v teoriji strežbe Uroš Barlič doc.dr. Tomaž Maher 2002 končana
Upravljanje mirujočega prometa Danilo Cijak doc.dr. Tomaž Maher 2005 končana
Highway design and maintenance program – HDM-3 Bojan Strah dr. Tomaž Kastelic 1991 končana
Določitev pragov med nivoji uslug za različne prometne, izredne in vremenske razmere na avtocestah Jure Pirc izr. prof. dr. Tomaž Kastelic 2004 končana
Sistem za nadzor in upravljanje prometa na avtocestah Metka Demšar izr. prof. dr. Tomaž Kastelic 2001 končana
Park and Ride parkirišča Žan Gominšek Kostanjšek končana
Policijski zapisniki o prometnih nezgodah Aljaž Zajamšek Kostanjšek končana
Analiza in rešitve problematike parkiranja v ožjem mestnem središču Helena Smolko prof. dr. Tomaž Kastelic 1997 končana
Primerjava analiz prometne varnosti na cestnem odseku M10: Žalec - Ločica Gvido Jager prof. dr. Tomaž Kastelic 1996 končana
Analiza možnih lokacij parkirišč za tovorna vozila v občinah Radovljica, Bled in Bohinj Simon Jan prof.dr. Albin Rakar 1999 končana
Direktive EU in vloga upravljalca javne železniške infrastrukture Luka Mozetič prof.dr. Bogdan Zgonc 2002 končana
Izbor elementov in proces projektiranja železniških peronov Janja Švarc prof.dr. Bogdan Zgonc 2004 končana
Kategorizacija železniških postaj in njeni vplivi na rekonstrukcijo Ljubomir Milenkovič prof.dr. Bogdan Zgonc 2005 končana
Obvoz Litija - varianta z novo progo za hitrost 250km/h Edmund Škerbec prof.dr. Bogdan Zgonc 1996 končana
Pomen zemljišč pri vrednotenju investicijskih projektov pri gradnji cest Mojca Guzej prof.dr. Bogdan Zgonc 1998 končana
Rekonstrukcija kretniškega območja na strani B Železniške postaje Ljubljana Simon Detellbach prof.dr. Bogdan Zgonc 2005 končana
Rekonstrukcija železniške proge na odseku Maribor - Šentilj Boris Glušac prof.dr. Bogdan Zgonc 2005 končana
Vpliv hrupa železniškega prometa na okolje Darja Šemrov prof.dr. Bogdan Zgonc 2004 končana
Železniška proga Ljubljana - Jesenice za hitrost 160 km/h Boris Brilly prof.dr. Bogdan Zgonc 2004 končana
Analiza asfaltnih zmesi Dejan Hribar prof.dr. Janez Žmavc 2004 končana
Analiza asfaltnih zmesi v krovnih plasteh na voziščih avtocest v Sloveniji Katja Vidmar prof.dr. Janez Žmavc 1998 končana
Analiza postopkov za dimenzioniranje in izvedbo ojačitev voziščnih konstrukcij z asfaltnimi zmesmi Mitja Petan prof.dr. Janez Žmavc 1999 končana
Analiza sestave in vgrajevanja asfaltnih zmesi za nosilne in obrabne plasti voziščnih konstrukcij Primož Zupančič prof.dr. Janez Žmavc 1999 končana
Analiza utrujanja in deformiranja vozišč Jožica Cezar prof.dr. Janez Žmavc 1996 končana
Analiza vpliva značilnosti asfaltnih zmesi v obrabnih plasteh na varnost vožnje Boštjan Rigler prof.dr. Janez Žmavc 1998 končana
Gradnja linijskih elementov iz cementnega betona z uporabo drsnega opaža Boštjan Šatej prof.dr. Janez Žmavc 2000 končana
Osnove za načrtovanje in izgradnjo bankin Aleš Vojska prof.dr. Janez Žmavc 1996 končana
Ponovna uporaba gradbenih materialov in industrijskih odpadkov v cestogradnji Igor Sirše prof.dr. Janez Žmavc 1996 končana
Postopki obdelav voznih površin - površinske in tankoplastne prevleke Franci Smrtnik prof.dr. Janez Žmavc 2001 končana
Sistemi zaščite cementnobetonskih objektov v cestogradnji Matjaž Pirc prof.dr. Janez Žmavc 2001 končana
Tehnične osnove za izračun nadomestil uporabnikov cest Jan Kristjan Juteršek prof.dr. Janez Žmavc 1998 končana
Uporaba modificiranih bitumenskih veziv v asfaltnih zmeseh Sebastjan Černigoj prof.dr. Janez Žmavc 2004 končana
Vpliv osnovnih značilnosti asfaltnih zmesi na njihovo uporabnost Tomaž Zajec prof.dr. Janez Žmavc 2002 končana
Vpliv prometnih obremenitev in lastnosti cestogradbenih materialov na utrujanje voziščnih konstrukcij Damijan Govekar prof.dr. Janez Žmavc 2000 končana
Vpliv vrste bitumenskega veziva v asfaltni zmesi za nosilno plast na odpornost proti plastičnemu preoblikovanju Boštjan Petelinkar prof.dr. Janez Žmavc 2001 končana
Vpliv zmrzovanja na vozišča Tatjana Zalokar prof.dr. Janez Žmavc 1996 končana
Vpliv značilnosti uporabljenih materialov na spremembe v asfaltnih krovnih plasteh voziščnih konstrukcij Zvonko Jurinič prof.dr. Janez Žmavc 1996 končana
Vplivi asfaltnih zmesi na hrupnost voznih površin Tadej Zadel prof.dr. Janez Žmavc 2003 končana
Zagotavljanje kakovosti pri asfaltnih delih Mitja Čotar prof.dr. Janez Žmavc 1996 končana
Zagotavljanje nosilnosti pri gradnji cest Aleš Bricelj prof.dr. Janez Žmavc 1999 končana
Značilnosti lokalnih virov zmesi kamnitih zrn, uporabnih v cestogradnji v Sloveniji Klemen Žagar prof.dr. Janez Žmavc 1999 končana
Analiza nivojskih križanj ceste in železnice na progi Ljubljana - Grosuplje Zgonc končana
Kapaciteta proge Zgonc končana
Parametri geometrije tira Zgonc končana
Projektiranje krivinskih kretnic Zgonc končana
Sistem kolo tirnica Zgonc končana
Car pool parkirišča na AC priključkih Žura končana