EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
KOLEDAR DOGODKOV
HITRE POVEZAVE
  Obvestila za študente
  Zagovori diplomskih nalog
  Razpisane diplomske naloge
  Zaposleni na PTI

STROKOVNO DELO

Na področju strokovnega dela postajamo stalni recenzent za študije in projekte na izbranih področij. Imamo stalne svetovalne pogodbe s pomembnejšimi domačimi naročniki ter izvajamo zahteve strokovne projekte. Z izobrazbeno strukturo in pridobljemim znanjem v preteklosti smo usposobljeni za delovanje na vseh ključnih področjih prometnega inženirstva.

ZAKLJUČENI PROJEKTI
Leto 2019
Svetovanje, izdelava recenzijskih poročil, elaboratov,na področju avtomatskega vodenja prometa v MOL
Strokovne podlage za pripravo strategije organiziranosti nadzornih centrov DARS d.d.
Leto 2018
Nabor prometnih vsebin za NVP ter Novelacija programov za kontrole na počivališčih
Inženirskre storitve v postopkih vzpostavitve ECPPT na informacijskem delu projekta
Strokovne podlage za izvajanje in spremljanje ukrepov prometne politike MOL
Leto 2017
Zasnova razvoja trajnostnih oblik prometa v MOL
Razvoj, vzdrževanje in podpora IS BCP DARS 2017 - 2019
Specialistične svetovalne storitve pri izdelavi projekne dokumentacije in drugih strok. gradiv v okviru upravljanja
Preučitev možnosti uvedbe lokalnih vinjet
Strokovne podlage za izvajanje in sprejemanje ukrepov PP MOL
Leto 2016
Prometne analize in študije za uvedbo sistema uporabe odstavnih pasov za vožnjo
Razvojno razsikovalna dela pri vzpostavitvi izdelave, potrjevanja, izdajanja in uveljavitve TSC za prometno infrastrukturo
Razvojno raziskovalna naloga - Analiza vpliva obsega vlaganj v gradnjo in vzdrževanje cestne infrastrukture na prometno varnost
CPS Laško
Vzdrževanje, podpora in razvoj IS PIS
Izvajanje inženirskih storitev v postopku vzpostavitve ECS PPP - informacijski del
Smernice za dimenzioniranje in označevanje površin za kolesarje
Strokovne podlage za izvajanje in spremljanje ukrepov PP MOL
CPS občine Litija
CPS občine Trbovlje
CPS občine Šenčur
CPS občine Gornja Radgona
Smernice za sistem nadzora in vodenja prometa na AC
Leto 2015
Svetovalne storitve JP LPT
Novelacija smernic za sistem nadzora in vodenja prometa na AC v RS
Svetovalne storitve Javnemu podjetju za državne ceste Republike Makedonij
Razvoj, vzdrževanje in podpora IS BCP DARS 2015 - 2017
Vzdrževanje, podpora in razvoj PIS
Prometna analiza priključevanja trg. objekta na cesto G2-102/1461 v Logatcu
Napoved potreb za uporabniške OBU za cestninski sistem za tovorna vozila za obdobje 2015-2020
Izdelava poenostavljene prometne študije v sklopu projekta Izdelava študije variant in okoljskega poročila za novo žel.progo LJ-KR-Jesenice z navezavo na letališče JPlečnik Ljubljana
Izdelava grafične priloge smernic lokacije SPIS na AC/HCv RS
Recenzija strokovnih podlag prometne ureditve izbrane variante ceste IC Trata Škofja Loka
Analiza prometne varnosti in prevoznosti križišča Dolenje Kronovo
Revizija dokumenta Zadolžitve za izvajanje nalog upravljanja prometa pri vzpostavitvi NCUP
Študija variant prometne ureditve priključkov na Cesti svobode-osrednji del
Študija priključevanja (ureditev semaforiziranega križišča) objektov na Tržaški cesti 135 v Ljubljani
Consultancy services - assistance to PESR
Prometna preveritev križišč za potrebe spremembe poteka regionalne ceste R1-218 Metlika Črnomelj
Kapacitetna prometna študija za potrebe projektne dokumentacije za parkirno hišo NEK
Leto 2014
Prometna študija za potrebe urejanja občinskega središča Vodic
Izdelava prometne študije na območju ŠC Šentjur
Program "Štetje prometa v križiščih"
Priprava pravilnika o spodnjem ustroju železniških prog
Prometna študija odseka regionalne ceste R3-750/7709 za potrebe OPPN jedra Šentruperta
Nadgradnja sistema InfoAdmin
Pridobitev, obdelava ter prenos podatkov o prometnih nesrečah na AC in HC za leto 2013 za potrebe DARS
Razvoj, vzdrževanje in podpora IS BCP DARS
Študija upravičenosti izgradnje začasnega krožnega križišča na Škofljici
Napoved priliva cestnin ločeno po cestninskih razredih in AC odsekih za obdobje 2014-2015
Proj.dok.IDP rekonstrukcije in prestavitev dela Šmihelske ceste v Novem mestu do navezave na DPN v nasprotni smeri stacionaže
Ocena razlike v višini pobrane cestnine v primeru uvedbe cestninjenja tovornih vozil v prostem prometnem toku
Vzdrževanje, podpora in razvoj PIS
Trajnostna mobilnost na slovenskih avtocestah
Koordinacija in svetovanje pri izdelavi izvedbenega načrta za preureditev ceste Ljubljana-Škofljica v tripasovnico z reverzibilnimi pasovi
Strokovna pomoč pri izdelavi EK v zvezi z Direktivo 2010/10/EU v letu 2014
Študija prometne ureditve na odseku glavne ceste G2-104/1136 od krožišča K1 do krožišča K7
Sodelovanje pri zdelavi predloga optimizacije za JPP v MO NG in Šempeter - Vrtojba
Strokovne podlage za sprejem odločitev ter spremljanje uspešnosti PP MOL
Leto 2013
Napoved prometa v predoru Ločica
Prometna analiza priključevanja TC Hofer na cesto G2-102/1461 v Logatcu
Prilagoditev programa BCP za evidentiranje dodatnih vsebin
Kapacitetna in prometno-varnostna analiza 8 križišč na območju Adamičeve ceste v Grosuplju
Ocena študije za prometno ureditev parkirne hiše Kongresni trg za potrebe urejanja Šumi
Izdelava razpisne dokumentacije v PIS za obvoznico Škofja Loka
Podpora projektnemu informacijskemu sisitemu PIS
Plan upravljanja prometa na AC/HC v Sloveniji z Avstrijo, Madžarsko, Italijo in Hrvaško _ 1. faza
Izdelava računalniške aplikacije za vodenječlanstva, pošte, članarine za Klub diplomantov UL FGG
Študija izvedljivosti učinkovitejšega javnega prevoza v Tolminu in okolici
Razvoj, vzdrževanje in podpora IS BCP
Prometna študija, PIZ in IP obvoznice Murska Sobota vzhod + aneks št.2415-10-001368/1
Priprava prometnih podatkov za študijo obvozne ceste Kanal ob Soči
Prometna študija križišč na R2-441/1298 Gederovci-M.Sobota
Strategija razvoja ITS v RS od leta 2012 do 2020
Izdelava strokovnih gradiv, izvedba pregleda in ocene varnosti cest ter strokovna podpora pri izvajanju projekta SENSOR
Kapacitetna analiza križišča K6 na G2-104/1136 in strokovno mnenje Šenčur
Šolanje PIS
Priprava razpisne dokumentacije v IS PIS za občinski delež 2. in 3. etape obvoznice Škofja Loka
Leto 2012
Simulacija odvijanja prometa CP Kompolje, Pesnica, Dane, Videž, Dob, Drnovo, Bazara in Nanos po odstranitvi sred.otokov-novelacija
Preveritev varnosti v prometu za IDP HC Jagodje - Lucija
Recenzija smernic za varnost prometa (Road Safety Impact Assesment)
TSC Krožna križišča
Razvoj, vzdrževanje in podpora projektno infromacijskega sistema- PIS
Podpora vodenja BCP podatkov za občine na novejših operacijskih sistemih
Prometno ekonomska študija variant obvoznica Leskovec pri Krškem
Simulacija CP Hrušica za primer doziranja tovornih vozil v predoru Karavanke
Študija možnosti povečanja pretočnosti prometa na odseku med križiščema Gorjanc in pri Poku
Dodatne storitve - Študija prometnega priključevanja Plečnikovega stadiona v omrežje mesta Ljubljana
Izdelava tehnične specifikacije za javne ceste "Kolesarske površine"
Organizacija in izvedba štetja na šestih križiščih na R2-436/1328 Počehova-Zg.Kungota
Izdelava študije upravičenosti nove železniške povezave med Divačo in Ljubljano ter Ljubljano in Zidanim Mostom
Strokovno mnenje o nemotenem delovanju križišča v južnem vogalu zazidalnega otoka Doma na Vidmu
Novelacija naloge "Študija večfazne prometne ureditve križišč na Celovški cesti
Študija priključevanja območja "Klavnica" na DC G2-106 v centru Kočevja
Vzpostavitev programa BCP v okolju MS ACCESS 2010
Študija variant možnih prometnih ureditev na območju križišča OMV Šentjakob-Ribče
Sodelovanje na projektu EuroRAP
Študija prometne ureditve na odseku gl.ceste G2-104/1136 od krožišča Mercator do krožišča Kranj V
Izračun prometnega modela z orodjem trans-tools za simulacije prometnih tokov v Sloveniji
Metodologija in sistem za določanje cestnine za cestninske razrede tovornih vozil
Koordinacija in vodenje projekta za preureditev ceste G2-106/0215 Ljubljana (Rudnik) - Škofljica
Recenzija študij: strokovne podlage - obvozi in novelacija elaborata vodenja prometa na AC/HC
Specialistične svetovalne storitve
Idejne rešitve in prom. Preveritve preureditve DC Ljubljana/Rudnik-Škofljica v štiripasovnico
Prometna analiza križišč na regionalni cesti Počehova-Zg. Kungota
Ocena varnosti za dvosmerni promet skozi predor Markovec
JV - Analiza rezultatov meritev tornih lastnosti ter primerjava z meritvami pojemkov in zavornih poti
Študija ureditve prometnih površin občine Grosuplje
Leto 2011
Prometna analiza ukrepov vodenja prometa za povečanje pretočnosti prometa na HC H5 Slavček Koper
Študija optimalne ureditve območja križišča DC G2-111-križišče Jagodje
Prometna študija potniškega centra Emonika - faza 3 in 4 ter dodatne variante
Izvedeniško mnenje glede dimenzij parkirnih mest št. 17 in 18 na Vodnikovi 291 v Lj.
CRP-V2-0551 Razvoj modelov za upravljanje prometnih tokov
Preveritev priključevanja servisnega območja Petrol na AC A2/0015 (Z obv.) na odsek Koseze - Brdo
Prometna preveritev priključevanja novega BS Domžale III
Vzdrževanje, razvoj in podpora informacijskega sistema BCP DARS in aneks št. 1
TSC Prehodi za pešce
Študija optimalne ureditve DC R3-644 odsek Šentjakob
Strokovno mnenje o izdelani prometni in CBA analizi za 3.razvojno os-južni del
Študija optimalne ureditve območja križišča DC G2-111-križišče Belvedere
Podpora uporabnikom programske opreme BCP na občinah 2011
Študija optimalne ureditve DC G2-103, odsek1008 Ušnik-Plave-Morsko
Statistična napoved stanja varnosti cestnega prometa v letih 2012 in 2013
Izboljšanje kapacitete priključkov Lj.-zahod (Vič) in Brezovica
Optimalna ureditev območja križišča DC - križišče Zagorje
Študija optimalne ureditve DC R2-410 - Tržič
Prenova sistema INFOADMIN
Analiza obnove kočevske proge in prometnih tokov na relaciji Ljubljana - Kočevje
Prometno-varnostna analiza križišča na državni cesti R2-444 odsek Manče - Vipava-2. faza predlog optimal.rešitve
Strok.in tehn. podpora projektu Eurotest prehodov za pešce
Priprava prometnih podatkov za študijo priključevanja nove poslovno trgovske cone Planina-Čirče v Kranju
Noveliranje evidence nevarnih mest na DC po vseh občinah v RS
Elaborat preučitve vrst in količine gradbenih ukrepov, nujnih za varnost udeležencev v prometu in pretočnost-Škofljica
Strokovna in tehnična podpora projektu EURORAP SLOVENIJA za leto 2011
Določitev potencialno nevarnih odsekov AC/HC v RS kot osnova za upravičenost postavitve SNVP, 2010
Program promet v križiščih-štetje
Optimalna ureditev območja križišča DC R2-427 v Dolenji vasi
Prometna preveritev začasnih prometnih ukrepov pred predorom Markovec
Izdelava prometne študije na območju AC A1 čez Trojane
Napoved prometa v predoru Karavanke
Sodelovanje pri izdelavi pobude DPN za gradnjo proge Beltinci-Lendava-državna meja
Prilagoditev novelacije navodil za projektiranje kolesarskih površin v skladu z Zakonom o cestah in Zakonom o pravilih cestnega prometa
Network safety management
Leto 2010
Študija optimalne ureditve dveh križšč na izvoznih krakih A in C iz AC na glavno cesto Črnova- Arja vas
EuroRAP RISK MAP
Vzdrževanje in nadgradnja PIS 2009
Prometna študija navezave SPS (Gorenjske mlekarne) na cestno omrežje Kranja
Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema BCP-DARS
Izdelava predloga strategije prostorskega razvoja MOL
Nadgradnja študije možnih ukrepov za umirjanje prometa na DC H1 mimo Trebnjega
Študija optimalne ureditve DC R1-210/1106 Tupaliče
Vzdrževalni poseg pri namestitvi aplikacije KATSIG na računalniku
Študije za odpravo črnih točk na DC v RS 2007-2009 - sklopi
Prometna preveritev navezave območja B4-21C2/1/423-CU ob Cesti svobode na cestno omrežje Brežic
IPK dokumentacija za izgradnjo križišča R2-447 pri Tosami
Prometna zasnova glavne ceste G2 odsek NM-Metlika
Recenzija projekta PGD SNVP Koper-Izola
Aneks št.2 k pogodbi št. 198/2009 svetovanje, …
Specialistične svetovalne storitve 2008
Študija prom.priključevanja projekta Emonika v obstoječe in načrtovano omrežje mesta Ljubljana
Prometna preveritev priključevanja za novi BS Petrol Domžale III
Optimalna ureditev odseka državne ceste R1-221/1227 v Izlakah
Optimalna ureditev odseka DC R1-221/1227 v naselju Izlake
Študija odvijanja prometa ob zapori semedelske vpadnice v Kopru
Strokovno mnenje-promet
Študije za odpravo črnih točk na DC v RS za obdobje 2006-2008
Strokovna in tehnična podpora projektu EURORAP Slovenija za leto 2010
Študija priključevanja nove gospodarske cone Ždinja vas na državno cesto R2-448/022 Karteljevo - Ločna
Strokovno mnenje o uporabnosti parkirnih mest Sotočje
Prometna preveritev uvedbe dodatnih ABC hitrih stez na cestninskih postajah Pesnica, Nanos, Dane, Prepolje in Dragotnici
Recenzija projekta IP SNVP na prekmurskem AC kraku
2010-DDC svetovalne storitve+aneks št.1k pogodbi št.259/10, ŠT. 252/10DDC
Meritve voznih hitrosti vozil
Strokovna podpora pri uvajanju SIJPRIS-a v produkcijsko okolje
Recenzija študije prometne osnove za SNVP na odseku AC Lenart-Pince
Podpora uporabnikom programske opreme BCP na občinah 2010
Prometna preveritev nove navezave IPC Tosama na DC R2-447/0293
Preverjanje možnega poteka cest v naseljih Trebnje, Mirna in Veliki Gaber
Študija prometnega priključevanja novega tc Šiška v omrežje Ljubljane
Leto 2009
Analiza podatkov o prometnih nesrečah na AC omrežju (DARS)
Noveliranje informacijskega sistema BCP
Preveritev optimalne ureditve Pirešica na G1-4/1261
Predlog optimalne ureditve - Izlake
Študija optimalne ureditve območja križišč Šempeter pri Gorici, Bilje, Strunjan in Ilirska Bistrica
Čt Višnja vas-Celje2 (v Celju), Ravne-Kotlje1(v Ravnah na Koroškem) ter Ravne-Kotlje (Smrčnik)
ČT Šentjur-Mestinje (v Šentjurju), Maribor (Ptujska)-Hoče (Sp.Hoče) ter Hrastnik-Zidani most (Podkraj)
Študija ustreznosti umestitve ukrepov umirjanja prometa v naselju Cerklje ob Krki
Štetje in anketa vzorca kolesarjev na državnih kolesarskih poteh
Mnenje o prehodih za pešce preko ločilnega otoka
Vzdrževanje programske opreme PIS 2007
Strokovno mnenje - promet
Novelacija navodil za projektiranje kolesarskih površin
Predlog optimalne ureditve - Rogaška Slatina
Študija optimalne ureditve izvennivojskega križanja v Kranju (Labore)
2009 - Svetovanje, izdelava strokovnih mnenj, recenzij,…
Prometno dimenzioniranje križišč na Kidričevi cesti v Kranju
Elaborat sprememba signalizacije na AC in HC okoli Ljubljane- nivo PGD, PZI
Priprava prometnih podatkov za izdelavo analize tveganj za predore na slovenskih AC
Izdelava metodologije za izbor optimalne ureditve križišč
Prometna študija navezave TC na cestno omrežje v Rožni Dolini
Študija prometnega priključevanja novega Plečnikovega stadiona v obstoječe cestno omrežje
Študija kapacitetne preveritve in optimalne prometne ureditve križišča v naselju Žabja vas
Podpora uporabnikom programske opreme BCP na občinah 2009
Izdelava podatkovne baze projektno-tehničnih elementov krožnega križišča v Pesnici
Novelacija študije prometnega priključevanja Plečnikovega štadiona na obstoječe cestno omrežje MOL
Študija prostorske umestitve DKP št.910200 od Otočca do Čateža ob Savi ter GPK št. 922100 od Otočca do Sevnice
Kataster ITS verzija 1.0
7 dodatnih variant dimnezioniranje križišč na Kidirčevi v Kranju
Vzdrževanje aplikacije BCP dopolnitev tabele /forme objekti in zidovi
Novelacija prometne študije za obrtno cono Turjak
Strokovne podlage razvoja JŽI in druge železniške infrastrukture na območju ljubljanskega železniškega vozlišča
Obdelava podatkov za okoljsko presojo za vplivno območje potniškega centra Ljubljana
Prometna študija vključevanja nove parkirne hiše Tržnice v cestno omrežje Ljubljane
Revizija načrta zaščite in reševanja ob nesrečah v pokritih vkopih Rebernice I, Rebernice II ter predorih Barnica in Podnanos
Študija primernosti novega cestnega priključka v Logatcu
Leto 2008
Priprava pilotnih podatkov EuroRAP
Prometna študija priključka poslovno trgovskega objekta KP-Slavček na G1-11/1475 Ankaranska cesta
Izdelava študije večfazne prometne ureditve križišč na Celovški cesti v Ljubljani
Prometna preveritev prikljčevana PC Merkur - Zg. Jarše na R-644/1358
Elaborat za določitev najprimernejše lokacije mostov preko Ljubljanice na odseku med Poljanami in Vodmatom
Podpora uporabnikom programske opreme BCP na občinah 2007
Preveritev spremebe prometne ureditve povezave Glavni trg - Zavrti v Mengšu
2007-Študije optimalnih ureditev križišč,umirjanja prometa in strokovna mnenja o ureditvi državnih cest
Strokovno mnenje parkirišča za tovorna vozila na lokaciji Železni most
Prometna študija občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Prometna študija občine Mozirje
Izdelava projekta GIS Aerodrom Ljubljana
Kapacitetna študija optimalne rešitve križišča Tomšičeve in Kolodvorske ceste v Kočevju
Izdelava strokovnega mnenja odlagališče nenevarnih odpadkov Dogoše
Izdelava karakterističnih prečnih profilov na cestah v RS
Svetovalne storitve DARS 2006
Študija upravičenosti semaforizacije obstoječega križišča na DC Hajdina-Jurkovci
Svetovalne storitve za leto 2008
Prometna študija občine Brežice
Prometna študija občine Črnomelj
Študija prometa po začasni tripasovni cesti (varianta 1+2 dva pasova v smeri Škofljica-Ljubljana) na G2-106/0215
Analiza učinkovitosti različic prihodnjih strategij razvoja MOL
Študija idejne rešitve za ureditev križišč čt rondo Radenci, Arja vas-Žalec, in Petrovče-Žalec
Prometna analiza zapore predorov na AC A1 Golo Rebro-Pletovarje
aneks št. 1 k pogodbi št. 1156/06dars
Študija mirujočega prometa v ožjem središču Škofje Loke in železniške postaje
Najnujnejše prometno-varnostne študije na državnem cestnem omrežju - projekt SI (SVSTDRSC)
Testiranje delovanja RFID firme Ipico
Kapacitetna študija križišča na R2-427-1351 Latkova vas-Prebold v Latkovi vasi
Ureditev križišča v Ložu - Smelijevo naselje
Svetovanje, recenzije, mnenja,…
Testiranje delovanja RFID firme 3M
Predlog strategije prostorskega razvoja MOL
Leto 2007
Študija prometne ureditve križišč na LC cesta Zore P. Godina na Bonifiki v Kopru
Študije optimalnih ureditev križišč, umirjanja prometa in strokovna mnenja o ureditvi državnih cest
Študija idejne rešitve za ureditev odseka črne točke Izlake - Zagorje
Prometna preveritev križišča MIP v Krombergu
Prometna študija mesta Kočevje
Načrt ITS arhitekture nacionalnega centra za upravljanje prometa
Izdelava projektne naloge za prenovo sistema Infoadmin
Študija idejne rešitve za ureditev odseka črne točke Lenart- Gornja Radgona
Vzdrževanje in nadgradnja PIS 2006
Program za vodenje občinske BCP za nove občine s podporo uporabnikom
Študija dimenzioniranja križišča Bazara
Študija idejne rešitve za ureditev odseka črne točke Bratonci-Beltinci
Izobraževanje PIS
Nacionalni okvir arhitekture ITS
Recenzija prometne študije
Izvedba šolanja
2007 - Svetovalne storitve
Strokovno mnenje o prometni ureditvi za PO Taxgroup
Idejna študija za uvedbo enosmernega prometa na ulicah na območju fakultet na Mirju v Ljubljani
Izdelava metodologije za celovit nadzor, spremljanje in analizo gradnje v okviru nac. Progr. Izgradnje AC v RS na osnovi podatkovne strukture PIS
Pregled projekta priključevanja trgovine Špar na R3-679
Recenzija ekonomske in prometne upravičenosti izgradnje priključka v Šentvidu
Študija idejne rešitve za ureditev križišča črne točke Slovenske Konjice-Stranice
Funkcionalni načrt izmenjave prometnih informacij in podatkov NCUIP
Študija idejne rešitve za ureditev križišča črne točke Škofljica
Recenzija prometne študije za umestitev dodat. Krožnega križišča K6 na cesti Kranj-Sp.Brnik
Prostorska analiza obremenitev javnega potniškega prometa v MOL
Napoved prometa na območju zazidalnega načrta Planina PL-M8
Prometna preveritev priključevanja obrtne cone VP 25/1 Ločica na cesto G2-106/0261 pred Turjakom
Izdelava prometne študije občine Grosuplje za potrebe izdelave prostorskih aktov Občine Grosuplje
Prometna študija in idejna ureditev prometnih površin na območju odlagališča nenevarnih odpadkov na Barju v Ljubljani
Novogradnja Hotemaže-Britof:strokovne podlage za medobčinski lokacijski načrt- prometna študija
Vzdrževanje informacijskega sistema za podporo poslovnemu procesu oddaje javnih naročil Infoadmin
Pilotski projekt GIS Aerodroma Ljubljana
Prometna študija občine Mengeš
Prometna analiza izbranih CP z upoštevanjem izvedbe sistema ABC za vse kategorije
Študija idejne rešitve za ureditev križišča črne točke Škofja Loka-Jeprca
Študija optimalnega dostopa do parkirno garažnih površin PO
Leto 2006
Vzdrževanje program.opr.kel za vzdrževanje katastra omr.dalj.ogr. prog.opr. PLN
Razvoj unimodalnega transportnega modela ljubljanske regije - cestni motorni promet
Prometna ureditev za območje naselja Vrhnika z okolico
Free toll collection system with protection of personal data - Galileo
2006 - Pogodba za svetovalne storitve, recenzije…
Izdelava podrobnih prometnih preveritev nekaterih območij v občini Mengeš
Dopolnitev študije prometne ureditve krožišča Videm-Ihan
Študija ukrepov za umirjanje prometa na H1 (Hrastje - Kronovo)
Bosna - Technical assistance in improvement and preparation of road standards
Izdelava študije potencialna nevarnost priključka obrtne cone Dobrova pri Tolminu na cesto G2-102/1040
ETNITE - Leonardo da Vinci Programme
Prometna analiza območij prepletanja med razcepom Srmin in razcepom Škocjan za projekt HC H6, odsek Koper -Dragonja
Preveritev voznih poti v garažni hiši Šarabon
Nadgradnja programa za vodenje občinske BCP s podporo uporabnikom
HC Jagodje - Lucija: izdelava preveritve poteka trase priključne ceste za Portorož in Piran
Novelacija študije prometnih povezav širšega območja severozahodno od Ljubljane
Študija možnih ukrepov za umirjanje prometa na H1
Študija upravičenosti rešitve križišča v Ajdovščini - BIS in Črnomlju
Ažuriranje poteka digitalne osi predvidene mreže državnih kolesarskih povezav
Kategorizacija predvidene mreže državnih kolesarskih povezav
Ugotavljanje strok.podlag za sprejem in potrditev uredbe o omejitvi tovornega prometa na državnih cestah v RS
Konverzija aplikacij BCP Katsig in promet v Access 2003
Izdelava programa strategije mestne prometne politike
Prometna študija za območje naselja Ljubija in dela naselja Mozirje
Strokovno mnenje o idej.zasnovi priključitve hotela Mons iz AC priključka Brdo
Prometna študija mestnega središča
Izdelava strokovnega mnenja
Študija optimalne rešitve priključka industrijske cone Trata na reg. cesto R1-220/1077 v Škofji Loki
Prometna študija za območje naselja Lubija in dela naselja Mozirje
Preusmerjanje AC prometa
Raziskava o potrebah uporabnikov ITS v Sloveniji
Nadgradnja aplikacije promet-nadgradnja izračunov in izpisov nočnih, dnevnih in večernih faktorjev vozil
Vzdrževanje projektnega informacijskega sistema (PIS)
Leto 2005
Izdelava predinvesticijske zasnove za izgradno AC odseka Pluska-Ponikve-Hrastje
Vzdrževanje projektnega informacijskega sistema 2004
Prenova informacijskega sistema Infoadmin
Svetovalne storitve na področju geoinformacijkih sistemov
Preveritev prometnega režima na območju Mestnega Loga v Kočevju
Izdelava detajlov prometnih otokov od vozišča nivojsko dvignjenih površin na drž.cesti
Strokovno mnenje o izvedbi izvozne rampe na BS Labore Kranj
Kapacitetna analiza obstoječega krožnega križišča Dekani
Prometna preveritev križišča v Mengšu, na G2-104 z Grobeljsko cesto in Trdinovim trgom
Svetovalne storitve pri izdelavi proj.dok in dr.gr.v okviru uresničevanja SNDPIA
Kapacitet.analiza in dimenz. priključka Mala Ligojna na reg.cesto R2-409/300 LJ.-Vrhnika v naselju Sinja Gorica
Prometna ureditev bencinskega servisa na Kajuhovi ulici v Ljubljani
Svetovanje, izdelava strokovnih mnenj, recenzij, …
Svetovalne storitve MOL 2005
Prometna študija severene obvoznice mesta Kranj
Prometno in prometno-ekonomsko vrednotenje s primerjavo dodat. variant na AC ods. Pluska-Ponikve-Hrastje
Študija idejne rešitve za ureditev črne točke Planina - Ravbarkomanda
Študije in analize prometne varnosti
Študija idejne rešitve za ureditev odseka črne točke Velenje - Črnova (odcep Pirešica)
Študija optimalne ureditve križišč na R2-409/0300 Brezovica-Vrhnika
Strokovno mnenje - arhitektonske ovire v Ozeljanu
Kapacitetna analiza in dimenz. priključka ind. cone v Trebnjem na regionalno cesto
Prometna študija Mestne občine Kranj
Študija idejne rešitve za ureditev črne točke Rižana- križišče Dekani
Študija idejne rešitve za ureditev odseka črne točke Ptuj - Rogoznica
Študija optimalne ureditve križišča Bača
Leto 2004
Študija upravičenosti vzpostavitve elektronskega sistema cestninjenja v prostem prometnem toku
Napoved prometa na območju zazidalnega načrta Planina jug
Strokovno mnenje - projekt Generalna policijska uprava v Ljubljani
Prometno in prometno-ekonomsko vrednotenje s primerjavo dodatnih variant na AC odseku Pluska-Ponikve-Hrastje
Modeliranje vpliva gostote in strukture prometa na stanje voziščne konstrukcije
Vzdrževanje projektnega informacijskega sistema - PIS 2003
Simulacija prometa na vplivnem področju AC Šentvid-Koseze in Stanežiče - Brod s polnim priključkom v Šentvidu
Prometna analiza in dimenzioniranje priključka stanov.- poslov. naselja Ob potoku v Logatcu na G2-102
Investicijska dokumentacija za izgradnjo novih cestninskih postaj
Strokovno mnenje- profil ceste na konstrukciji - obvoznica Renče, most preko reke Vipave v Renčah
Sodelovanje na sestanku in izdelava poročila (08.09.2004)
Študija upravičenosti vzpostavitve elektronskega sistema cestninjenja v prostem prometnem toku
Študija optimalne ureditve križišča na škofjeloški obvoznici - križišče Zminec
Banka cestnih podatkov za Črno Goro
Izračun propustnosti prometa v križišču Bivje
Prometna ureditev območja Viča in širšega potniškega centra Ljubljane: analiza variant
Urbanistični normativi za urejanje mirujočega prometa
Mrežna verzija BCP
Prometna analiza priključevanja stanovanjsko-poslovne cone "bivša vojašnica" Tolmin na cesto G2-102
Izdelava spletnih strani "PLANIRANJE SMERI VZPOSTAVITVE DRŽAVNEGA KOLESARSKEGA OMREŽJA" integrirane v spletno postavitev
Vzdrževanje aplikacij za evidenco o javnih cestah
Prometna študija območja mednarodnega mej. prehoda v Vrtojbi
Svetovanje, izdelava recenzij, strokovnih mnenj,…
Strokovno mnenje
Raziskava uvajanja učinkovitosti izboljšav na nivojskih križiščih cest (učinek uvedbe krožnih križišč v RS)
Strokovno mnenje-profil ceste obvoznica Renče, most preko reke Vipave
Kapacitetna analiza in dim. priključka na lokal.cesto količev -Radomlje v naselju Škrjančevo
Prometna preveritev priključevanja obrtne cone Meblo-vzhod na cesto R3-613 v Kromberku
Sv. storitve 04 + osnove za razvojne usmeritve in prometno strategijo MOL
Revizija osnutka pravilnika o projektiranju javnih cest in njihovih elementov
Analiza prom. varnosti s predlogi ukr. za izboljšanje prom. varnosti na odseku Črnuče-Šentjakob
Študija prometne varnosti
Razvoj unimodalnega transportnega modela ljubljanske regije - cestni motorni promet
Prometna analiza križišča Čiginj
Hibridni koncept cestninjenja v prostem prometnem toku
Študija prometno varnostne analize z dimenz. in predlogom optimalne ureditve križišča Ozeljan
Prometna analiza priključevanja novega TPC na glavno cesto v Domžalah
Svetovalne storitve pri upravljanju in načrtovanju prom.infrastr. v Ljubljani 2004-1
Mnenje o prometno tehničnih rešitvah zahodne obvoznice v Mariboru na odseku od Lackove ceste do BDC
Kapacitetna analiza in izbor opt. proj. rešitve križišča reg.cest R2-436/1329 in R3-937/8710
Prometna študija za BS Slovenjska Bistrica
Kapacitetna analiza in izbor optimal rešitve križišča na reg.cesti R3-730/4140
Izdel. metodolog. za določitev prioritete prometno-varnostnih ukr. na obstoj. in novonast. preh. za pešce
Študija optimalne ureditve dveh križišč na G2-102/1040 v Tolminu
Svetovalne storitve pri načrtovanju in upravljanju prometne infrastrukture v Ljubljani 2003
Recenzija primerjalne študije variant AC na odseku Pluska-Ponikve-Hrastje
Prometna analiza krožnega križišča na regionalni cesti R2-430/275 v Slovenski Bistrici
Leto 2003
Strokov.mnenje odvijanja prometa pri navezavi bodoč.stanov.posl.nas.Ob potoku na drž.cesto G-102
Mnenje - promet. ureditev območja starega Karlovškega mostu preko Gruberjevega prekopa v Ljubljani
Študija Splitske, Zadarske in Šibeniške županije - aneks (3000 eur)
Izdelava študije upravičenosti semaforizacije križišča na G-2102/1034 km 2+050 v Idriji
TSC Geometrijski tehnični elementi osi cest
Prometna analiza BS Murska Sobota
Izdelava strokovnih mnenj za varno odvijanje prometa na bencinskih servisih ob pretakanju goriva
Mnenje - ureditev novega priključka na Tivolski cesti
Prometna preveritev rondoja pri izvozu iz AC v Trebnjem
Izdelava študije priključitve ceste za nakupovalni center v Črnomlju
Kapacitetna analiza prometne ureditve križišča v Domžalah
Ažuriranje podatkov transportnega modela ljubljanske regije
Mnenje v zvezi s povišanjem potovalnih hitrosti vozil LPP
Simulacija cone 18 - Split
Izdelava izračuna stroškov in prilivov cestnin po avtocestnih odsekih za obdobje do leta 2030
Ocena variant na AC Pluska Ponikve Hrastje z vidika upravljanja in vzdrževanja
Upravičenost postavitve nivojskega prehoda za pešce pri AP na Mariborski cesti v Celju
Dopolnitev vizije prometne politike v Republiki Sloveniji
Strokovna podpora pri izvajanju popisa poslovnih procesov DARS,d.d. z ARIS metodologijo
Izdelava aplikacije za izdelavo dokumentacije infrastrukturnih objektov v elektronski obliki
Kapacitetna študija krož.križišča na Teharju
TSC Temeljni pogoji za določanje cestnih elementov
Strokovno mnenje - Zadeva št. 35100-0538/99004/SA, zagotavljanje dovoza za parc. št. 201/4 k.o. Šenčur
CP Dragotinci na AC odseku Lenart-Beltinci-preveritev števila in opremljenosti stez na CP
Dimenzioniranje dodatnih cestninskih stez na CP Torovo in Pesnica
Strokov.mnenje za varno odvijanje prometa na BS Petrol v MB ob Limbuški cesti
Prometno dimenzioniranje križišča z upoštevanjem navezave BS na Krumperški v Domžalah
Preveritev križišč in simulacija prometnih tokov na odseku Slavček Tomos
Vzdrževanje projektnega informacijskega sistema 2002
Študija optimalne ureditve križišča Tomos na G1-11 Koper-Dragonja, odsek Slavček-Tomos
Vzdrževanje programske opreme PLN za vzdrževanje katastra plinovodnega omrežja
Svetovalne storitve pri izdelavi projektne dokumentacije v okviru uresničevanja SDNPIA 2002
Aneks k pogodbi dars 248/2003 izdelava izr.str.in prilivov cestnin na AC odsekih do leta 2030
Kapacitetna analiza prometne ureditve križišča
Vzdrževanje programske opreme gradični pregledovalnik CAF VIEW
Svetovalne storitve na področju informacijskih sistemov 2002
Leto 2002
Pogodba o izdelavi aplikacije za spremljanje postopkov javnih naročil
Oblikovanje prioritetnega vrstnega reda graditve avtocestnih odsekov (rebalans)
Študija optimalnih transportnih poti naftnih derivatov na bencinskem servisu Celovška c. 173 (III) v Ljubljani
Prostorno-prometna studija cestovne mreže županija: Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske
Študija optimalnih transportnih poti naftnih derivatov na bencinski servis v Borovnici
Analiza odvijanja prometa na križiščih Zaloška/Grablovičeva in Grablovičeva ob Ljubljanici
AC Šentvid - Koseze: izdelava prometne študije dveh variant razcepa Koseze
Tečaj BCP - Banka cestnih podatkov
Vzdrževanje programske opreme za BCP - PROMET
Priprava podatkov iz Banke cestnih podatkov
Vzdrževanje programske opreme za BCP - KATSIG
Redno vzdrževanje državnega kolesarskega omrežja
Vzdrževanje programske opreme za BCP - BCP
Prometne študije navezave območja Gospodarskega razstavišča na primarno cestno mrežo Ljubljane
Svetovalne storitve pri načrtovanju in upravljanju prometne infrastrukture v Ljubljani 2002
Prometna analiza za priključevanje BS Bršljin na obstoječo občinsko Ljubljansko cesto v Novem mestu
Prometna analiza BS Borovnica
Primerjalna prometna analiza cestnega omrežja Šempeter pri Gorici
Pogodba o vzdrževanju programske opreme Grafični pregledovalnik Caf VIEW
Banke Cestnih Podatkov v novo nastali občini Šmartno pri Litiji
Študija za ureditev tovornega prometa na lokaciji Količevo-Karton
Vzdrževanje programske opreme PLN za vzdrževanje katastra plinovodnega omrežja
Izdelava strokovnih podlag za pripravo osnutka resolucije o prometni politiki v RS
Tehnična preveritev možnosti izvedbe cestninske postaje na priključku Podtabor na AC odseku Podtabor - Naklo
Leto 2001
Strokovna podpora pri implementaciji projektnega informacijskega sistema PIS v DDC d.o.o.
Pogodba o vzpostavitvi direktorskega informacijskega sistema
Svetovalne storitve na področju informacijskih sistemov 2001
Svetovalne storitve pri načrtovanju in upravljanju prometne infrastrukture v Ljubljani 2001
Izdelava prometnega dela projekta avtomatskega vodenja prometa na Reki, ki zajema prometno cono 2 in 3 s skupno 23 križišči
Sistemizacija nadzora nad izvajanjem del rednega vzdrževanja državnih cest
Leto 2000
Svetovalne storitve na področju priprave projektne dokumentacije v vseh fazah nastajanja
Svetovalne storitve pri izdelavi projektne dokumentacije v okviru uresničevanja SDNPIA za leto 2000
SPUK - Informacijski sistem za spremljanje ukrepov na državnih cestah
PIS Modul Naročnik
Študija hrupne obremenjenosti s predlogom možnih ukrepov za zmanjšanje prekomernega hrupa na AC-HC obroču okrog Ljubljane
Vzdrževanje programske opreme za BCP - BCP
Ocena ravni hrupa in preveritev ustreznosti izvedenih protihrupnih ukrepov ter predlog dodatne protihrupne zaščite na AC odseku Hoče - Slovenska Bistrica
Svetovalne storitve pri izdelavi projektne dokumentacije v okviru uresničevanja SDNPIA 1999
Vzdrževanje programske opreme za BCP - PROMET
Pogodba o vzdrževanju projektnega informacijskega sistema
Svetovalne storitve na področju geoinformacijskih sistemov
Vzdrževanje programske opreme za BCP - KATSIG
Vzdrževanje programske opreme za BCP - PROVAGIS
Svetovalne storitve na področju priprave projektne dokumentacije v vseh fazah nastajanja
Leto 1999
Določitev porabe goriv in emisij toplogrednih plinov tujih osebnih in tovornih vozil ter avtobusov v letih 1992-1996 na avtocestah, magistralnih in regionalnih cestah
Pogodba o predstavitvi spletnih strani v tujem jeziku
Banka cestnih podatkov - Sistem za vodenje in analiziranje podatkov o cestah na nivoju občine
Vzdrževanje programske opreme PLN za vzdrževanje katastra plinovodnega omrežja
Pogodba o dobavi, izdelavi in inštalaciji GIS pregledovalnika
Določitev rabe goriv in emisij toplogrednih plinov cestnega motornega prometa
Navodila za notranjo kontrolo izvajanja poslovnih procesov v DDC d.o.o.
Razvojna naloga - Informacijski sistem DARS d.d.
Obalna cesta - HC Koper-Izola: Idejna študija variante Moleto
Izdelava aplikacije za letno analizo avtomatskih števcev prometa
Navodila za notranjo kontrolo izvajanja poslovnih procesov v "DDC d.o.o." - 2. faza
Vzdrževanje programskega paketa P.I.S.
Ocena ravni hrupa in preveritev ustreznosti izvedenih protihrupnih ukrepov ter predlog dodatne protihrupne zaščite na AC odseku Hoče - Slovenska Bistrica
Navodila za notranjo kontrolo izvajanja poslovnih procesov v DDC d.o.o.
Leto 1998
Razvojna naloga - Nadgradnja sistema ABC na frekvenco 5,8 MHz
Luka Koper - NE Krško: konzultantske storitve za področje cestogradnje (projektiranje, revizije, izbor optimalnih modfikacijskih rešitev…) na predvideni trasi transportne poti
Določitev rabe goriv in emisij toplogrednih plinov cestnega motornega prometa
Strokovno sodelovanje
Pogodba o izdelavi aplikacije za pregled stanja postopkov
Razvojna naloga - klasifikacija vozil v sistemu ABC
Banka cestnih podatkov - Sistem za vodenje in analiziranje podatkov o cestah na nivoju občine
Določitev rabe goriv in emisij toplogrednih plinov cestnega motornega prometa
Razvojne naloge in svetovalne storitve
Banka cestnih podatkov - Sistem za vodenje in analiziranje podatkov o cestah na nivoju občine
Izdelava analize in prognoze prometnih obremenitev cestne mreže v mestu Vrhnika
Razvojna naloga - Informacijski sistem DARS d.d.
Pogodba o dopolnitvi programa PIS z možnostjo uporabe drugega jezika
5. in 10. TEN transportni koridor na območju Slovenije: Vpliv prestopnih točk oz. prometno logističnih terminalov za regionalni in urbani razvoj
Leto 1997
Razvojne naloge in svetovalne storitve
Dopolnitev aplikacije za vzdrževanje katastra plinovodnega omrežja
Izdelava smernic za oblikovanje in projektiranje kolesarskih površin v RS/Inventarizacija obstoječega stanja in priprava za obdelavo v BCP
Vzdrževanje programskega paketa P.I.S.
Študija mirujočega prometa v starem mestnem jedru Krško
Izdelava raziskovalne naloge o uvedbi tehtanja vozil na slovenskih avtocestah
Novelacija prometnega režima na območju ožjega mestnega središča Ljubljane
Banka cestnih podatkov - Sistem za vodenje in analiziranje podatkov o cestah na nivoju občine
Aplikacija za vzdrževanje katastra toplovodnega omrežja
Leto 1996
Aplikacija za vzdrževanje katastra plinovodnega omrežja
Svetovalne storitve
Svetovalne storitve
Izdelava in vzpostavitev informacijskega sistema slovenske železniške infrastrukture
Svetovalne storitve